HOME
ADMIN
E-MAIL
CONTACT
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.โพสังโฆ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ทะเบียนผู้สูงอายุ


การขออนุญาตประกอบกิจการ


ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร


ขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร


คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1)


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


การขออนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร


คำร้องทั่วไป


แบบคำขอรับการสงเคราะห์


ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน แบบ ขถด1


การขอจดทะเบียนพาณิชย์


การจดทะเบียนพาณิชย์

 
  (1)